Cele PDF Drukuj

Cele Powiatowego Funduszu StypendialnegoDziałania Powiatowego Funduszu Stypendialnego mają na celu:

 • promować uczniów szczególnie uzdolnionych,

 • materialnie wspierać uczniów uzdolnionych,

 • kształtować świadomość "za dobrą pracę nagroda",

 • aktywizować społeczność lokalną,

 • promować działania nakierowane na integrację i aktywność młodzieży poprzez dotacje dla szkół,

 • zwiększyć aktywność szkół w działalności skierowanej do uczniów,

 • wykreować postawy stałego fundatora stypednium,

 • motywować młodzież do kontynuowania nauki.


Głównym naszym celem jest motywacja młodzieży do dalszej nauki, stworzenie warunków do kontynuacji nauki przez młodzież. Nasz program adresujemy do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Ponieważ wyniki w nauce są decydującym kryterium, chcemy wspierać materialnie osoby zdolne, które chcą się uczyć dalej. Programem obejmujemy nie tylko młodzież szkół średnich, liceów ogólnokształcących, czy techników, ale także uczniów szkół zawodowych, którzy często wybierają tę szkołę chcąc kontynuować tradycje rodzinne i poprzez swoje zaangażowanie osiągają równie wysokie efekty nauczania. Nie zamykamy więc takim osobom szansy na uzyskanie wsparcia finansowego, o ile go potrzebują.Adresaci programu


Powiat człuchowski charakteryzuje się dość dużą liczbą uczniów liceów ogólnokształcących w stosunku do ogólnej liczby uczniów szkół ponadpodstawowych (36,6 % co w skali województwa daje 4 miejsce tuż za Gdynią, Sopotem i Gdańskiem). Wybór szkoły, która wymaga kontynuacji kształcenia, świadczy o tym, że znacząca większość młodzieży naszego powiatu zdaje sobie sprawę, że wysoki poziom wykształcenia jest najpewniejszym sposobem na pomyślny start życiowy. Właśnie takim osobom chcemy szczególnie pomagać.Wybraliśmy młodzież w szkołach ponadgimnazjalych jako adresatów naszego programu, ze względu na fakt, że w tym okresie kształcenia kształtuje się świadomość wyboru dalszej drogi życiowej. Mając taki instrument jak Powiatowy Fundusz Stypendialny, możemy wpływać na ten proces tak, aby promować wartości wyższego wykształcenia i samodoskonalenia. Poprzez stworzenie instytucji pomagającej młodzieży i angażującej wiele osób prywatnych i firm w sprawy podnoszenia poziomu edukacji, stawiamy sobie za cel uświadomienie szerszego kręgu społecznego o potrzebie uzyskiwania wyższych kwalifikacji przez naszą młodzież.Spodziewane rezultaty


Naszym zdaniem jest osiągnąć następujące rezultaty:Rezultat

Sposób oceny

Wzrost poziomu edukacji

 • wzrost średnich ocen w poszczególnych szkołach i poziomach nauczania

 • wzrost odsetka absolwentów szkół średnich dostających się na studia wyższe

Wzrost zaangażowania szkół

 • wzrost liczby kół zainteresowań w poszczególnych szkołach

 • wzrost liczby olimpijczyków w finałach olimpiad centralnych

Wzrost poczucia tożsamości regionalnej

 • wzrost liczby inicjatyw lokalnych

Wzrost poczucia własnej wartości wśród stypendystów w wyniku docenienia ich pracy

 • wzrost liczby inicjatyw wypływających od samych uczniów

Większe zaangażowanie nauczycieli w sprawy uczniów

 • tworzenie nowych kół zainteresowań

 • większy odsetek nauczycieli zadowolonych ze swej pracy (badania ankietowe)