O Funduszu Stypendialnym PDF Drukuj

Powiatowy Fundusz Stypendialny

 

Powiatowy Fundusz Stypendialny jest celowym funduszem, wydzielonym w ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.
Działa on na obszarze powiatu człuchowskiego, a swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków.

Głównym celem Funduszu jest motywacja młodzieży do dalszej nauki oraz stworzenie warunków do kontynuowania nauki.
Program adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów I roku studiów.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego jest jedną z organizacji lokalnych zbierających środki finansowe dla młodzieży ze swego terenu od lokalnego samorządu, przedsiębiorstw i osób fizycznych w ramach programu  Równe szanse .
Projekt Równe szanse jest próbą odpowiedzi na pogłębiające się nierówności w dostępie do oświaty. Wielu uczniów pragnących kontynuować naukę boryka się z trudnościami materialnymi , problemem staje się zakup podręczników , opłacenie internatu czy dojazd do szkoły.
Przystępując do programu Równe Szanse chcieliśmy pomóc zdolnej młodzieży z rodzin o niskich dochodach poprzez uruchomienie systemu stypendiów.
W oparciu o regulamin o stypendia mogą ubiegać się uczniowie szkół średnich, którzy w ostatnim roku nauki nauki osiągnęli dobre wyniki nauczania na świadectwie.

Odpowiadając na jeszcze większe potrzeby społeczne przystąpiliśmy do programu Stypendia Pomostowe prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.


Organami Powiatowego Funduszu Stypendialnego jest Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego. Zarząd Wyznacza główne kierunki działania , powołuje i odwołuje członków Komisji Stypendialnej, zatwierdza dokumenty regulujące działalność Funduszu oraz monitoruje wyniki działalności.
Komisja Stypendialna ocenia wnioski, które składają kandydaci na stypendystów oraz przyznaje stypendia.

 

Stypendium z Powiatowego Funduszu Stypendialnego w 2023r.


Starosta Powiatu Człuchowskiego i Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego uprzejmie informuje uczniów szkół ponadpodstawowych, zamieszkujących na terenie jednostek samorządowych Powiatu Człuchowskiego, które dokonały wpłaty na Powiatowy Fundusz Stypendialny o możliwości  uzyskania stypendium.

Warunki uzyskania stypendium:

  1. O stypendium naukowe mogą ubiegać się uczniowie od II klasy szkoły ponadpodstawowej, którzy osiągają średnią ocen co najmniej na poziomie 4,8, lub są finalistami olimpiady przedmiotowej,bądź mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe.
  2. O stypendium za szczególne osiągnięcia w sporcie może aplikować każdy uczeń zamieszkujący na terenie Powiatu Człuchowskiego, uczący się w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski.
    Pod pojęciem szczególnych osiągnięć w sporcie należy rozumieć:
    - udokumentowane uzyskanie co najmniej trzeciego miejsca w finałach sportowych na szczeblu wojewódzkim, czy udział w zawodach na szczeblu krajowym, międzynarodowym w randze mistrzostw np.:Polski,Europy,Świata, czy Igrzysk Olimpijskich.
  3. Termin składania wniosków  30 wrzesień 2023r.Zarząd Stowarzyszenia Wspierania

Rozwoju Powiatu Człuchowskiego