O Funduszu Stypendialnym PDF Drukuj

Powiatowy Fundusz Stypendialny

 

Powiatowy Fundusz Stypendialny jest celowym funduszem, wydzielonym w ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.
Działa on na obszarze powiatu człuchowskiego, a swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków.

Głównym celem Funduszu jest motywacja młodzieży do dalszej nauki oraz stworzenie warunków do kontynuowania nauki.
Program adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych i studentów I roku studiów.

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego jest jedną z organizacji lokalnych zbierających środki finansowe dla młodzieży ze swego terenu od lokalnego samorządu, przedsiębiorstw i osób fizycznych w ramach programu  Równe szanse .
Projekt Równe szanse jest próbą odpowiedzi na pogłębiające się nierówności w dostępie do oświaty. Wielu uczniów pragnących kontynuować naukę boryka się z trudnościami materialnymi , problemem staje się zakup podręczników , opłacenie internatu czy dojazd do szkoły.
Przystępując do programu Równe Szanse chcieliśmy pomóc zdolnej młodzieży z rodzin o niskich dochodach poprzez uruchomienie systemu stypendiów.
W oparciu o regulamin o stypendia mogą ubiegać się uczniowie szkół średnich, którzy w ostatnim roku nauki nauki osiągnęli dobre wyniki nauczania na świadectwie.

Odpowiadając na jeszcze większe potrzeby społeczne przystąpiliśmy do programu Stypendia Pomostowe prowadzonego przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.
W ramach tego programu współfinansujemy 25% kwoty stypendiów w wysokości 5000,0zł ( 500,0zł miesięcznie)dla studentów I roku studiów.  Pozostałymi Fundatorami tego stypendium  jest wspomniana Fundacja z Łodzi, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Narodowy Bank Polski.


Organami Powiatowego Funduszu Stypendialnego jest Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego. Zarząd Wyznacza główne kierunki działania , powołuje i odwołuje członków Komisji Stypendialnej, zatwierdza dokumenty regulujące działalność Funduszu oraz monitoruje wyniki działalności.
Komisja Stypendialna ocenia wnioski, które składają kandydaci na stypendystów oraz przyznaje stypendia.