Statut PDF Drukuj

Stowarzysznia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowksiego

 

W trosce o rozwój i przyszłość powiatu człuchowskiego, poszanowanie praw obywatelskich wszystkich Jego mieszkańców, rozwój i umacnianie lokalnej demokracji, kultury, tolerancji religijnej i politycznej, samorządności, my, członkowie-założyciele zawiązujemy stowarzyszenie pn. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego i ustanawiamy jego statut.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

 

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar powiatu człuchowskiego, a siedzibą władz miasto Człuchów.

 

 

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§ 4

 

1. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci.
2. Odznaką Stowarzyszenia jest sześciokąt foremny (symbolizujący harmonijny rozwój) wypełniony przenikającymi się kolorami: żółty - symbolizujący słońce, zielony - symbolizujący lasy i niebieski - symbolizujący wody. W tło wpleciony jest herb powiatu człuchowskiego.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, a także wchodzić w związki stowarzyszeń.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.Rozdział II
Charakter, cele i sposoby działania§ 6

1. Stowarzyszenie jest dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem, zrzeszającym mieszkańców powiatu człuchowskiego, otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, wyznanie czy światopogląd.
2. Za główne cele działania Stowarzyszenie uznaje:

 

 1. wspieranie rozwoju różnych sfer życia powiatu człuchowskiego, a w szczególności: gospodarki, kultury, oświaty, ekologii, demokracji, samorządności i innych,

 2. wspieranie realizacji Partnerskiej Strategii Rozwoju Powiatu Człuchowskiego,

 3. walka z bezrobociem i podejmowanie działań mających na celu minimalizowanie jego skutków,

 4. motywowanie młodzieży do kontynuowania nauki w szkołach średnich i wyższych poprzez utworzenie powiatowego funduszu stypendialnego,

 5. propagowanie podnoszenia kwalifikacji wśród młodzieży i dorosłych poprzez tworzenie sieci szkół niepublicznych o różnych profilach kształcenia,

 6. pomoc w uruchamianiu nowych podmiotów gospodarczych w sferze produkcji i usług oraz tworzeniu nowych miejsc pracy w funkcjonujących podmiotach poprzez utworzenie funduszu poręczeń kredytowych,

 7. współpraca z organizacjami pozarządowymi i wspieranie inicjatyw lokalnych,

 8. pozyskiwanie środków pozabudżetowych na realizację głównych celów stowarzyszenia,

 9. udzielanie pomocy mieszkańcom powiatu człuchowskiego w przypadku naruszania ich praw, a także w innych sprawach, w miarę posiadanych możliwości,

 10. udział w życiu kulturalnym, społecznym, gospodarczym i politycznym powiatu,

 11. nawiązywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z mieszkańcami innych powiatów w kraju i za granicą.

 12. współpraca ze wszystkimi innymi siłami społecznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,

 

§ 7

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. poszukiwanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego i zatrudnienia mieszkańców, poprzez działania zmierzające do poprawy infrastruktury technicznej oraz inicjatywy służące przyciągnięciu inwestorów,

 2. kreowanie korzystnego wizerunku regionu z naciskiem na walory sprzyjające ekonomicznemu rozwojowi,

 3. zarządzanie funduszami poręczeń kredytowych i stypendialnym,

 4. działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego,

 5. zakładanie i prowadzenie szkół niepublicznych,

 6. działalność edukacyjną mającą na celu wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego,

 7. działalność kulturalną i sportową dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców,

 8. prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej zakresu działania Stowarzyszenia i jej członków,

 9. współudział w inicjowaniu i koordynacji różnorodnych działań społecznych,

 10. obronę interesów mieszkańców powiatu człuchowskiego,

 11. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia,

 12. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,

 13. występowanie z wnioskami i postulatami pod adresem władz i instytucji publicznych różnych szczebli,

 14. organizowanie różnych form spędzania wolnego czasu,

 15. organizowanie kursów, wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, sympozjów, seminariów, itp.,

 16. umożliwianie nawiązywania i rozwijania różnych kontaktów międzyludzkich,

 17. wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 8

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki§ 9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. 2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, jeśli ukończyły 16 lat. Osoby w wieku od 16 do 18 lat nie mogą wchodzić w skład Zarządu stowarzyszenia.
3. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

 

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 • członków zwyczajnych,

 • członków wspierających,

 • członków honorowych.

 

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, jeśli ukończyła 16 lat, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój powiatu człuchowskiego lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

 

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

 2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

 4. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,

 5. noszenia odznaki organizacyjnej,

 6. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.

 

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. przestrzegania zasad etyczno - moralnych i zasad demokracji,

 4. rzetelnego wypełniania powinności obywatelskich i społecznych,

 5. dbania o dobre imię stowarzyszenia i pozyskiwania jego zwolenników,

 6. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

 

§ 13

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 12 ust. 1 pkt. 2-6.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu oraz zgłaszać zarządowi sugestie i opinie co do funkcjonowania stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

§ 14

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

 4. wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad i etyki obowiązujących w stowarzyszeniu,

 5. wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

 6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała,

 7. niepodejmowania obowiązków członkowskich przez okres min. 6 miesięcy z winy własnej.

2. O wykluczeniu lub skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia orzeka Zarząd, a w przypadku określonych w ust. 1 pkt. 6 Walne Zebranie Członków. Organy te zobowiązane są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3. Od decyzji Zarządu służy odwołanie do Walnego Zebrania Członków. Decyzje Walnego Zebrania Członków są ostateczne i nie podlegają dalszemu zaskarżeniu.
4. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3.Rozdział IV
Struktura organizacyjna§ 15

1. Podstawową jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego jest Koło, zrzeszające członków wg ich zainteresowań, zawodów lub wg innych ustalonych przez nich kryteriów. Koło musi liczyć min. 5 osób. Koło określa regulamin swego działania.
2. Kołem kieruje przewodniczący wybrany przez wszystkich członków koła wg zasad określonych dla wyboru władz Stowarzyszenia.
3. Przewodniczący Koła wchodzi w skład Zarządu Stowarzyszenia.
4. O utworzeniu nowego Koła decyduje Zarząd.
5. Regulamin Kół zatwierdza Zarząd.
6. Koło może podzielić się na komisje tematyczne. Zasady funkcjonowania sekcji, określają członkowie tworzący je.

 

§ 16

1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków

 • Zarząd

 • Komisja Rewizyjna

2. W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 10 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin zatwierdzony przez zarząd.

 

§ 17

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić bez ograniczeń kadencyjnych.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
4. W przypadku uzyskania w głosowaniu równej ilości oddanych głosów za i przeciw, rozstrzyga głos przewodniczącego (prezesa). Zasada ta nie dotyczy głosowań tajnych.

 

§ 18

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy.

Walne Zebranie Członków§ 19

 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

 • członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym,

 • członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście - z głosem doradczym.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków - pisemnie oraz na łamach lokalnej gazety.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

 • w pierwszym terminie - liczby członków określonej w § 17 ust. 3,

 • w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 20

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku w terminie do końca stycznia; sprawozdawczo - wyborcze w terminie określonym w § 17 ust. 1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium wybrane spośród obecnych członków Stowarzyszenia w składzie: przewodniczący, zastępca, dwaj sekretarze i 1 członek.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

 • z własnej inicjatywy,

 • na żądanie Komisji Rewizyjnej,

 • na umotywowane żądania, co najmniej 20% członków zwyczajnych.

8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 19 ust. 3.

 

§ 21

1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

 • określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,

 • uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,

 • uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

 • uchwalenie budżetu,

 • wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 • ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,

 • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władzę,

 • rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,

 • podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

 • nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy,

 • podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia majątkiem Stowarzyszenia,

 • podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

 • powoływanie komisji do załatwiania określonych spraw,

 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

2. Zarząd wybierany jest na wniosek Prezesa.

Zarząd

 

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z: 5 członków stałych, w tym: prezesa, 2 zastępców, sekretarza i skarbnika oraz po 1 członku wybranym przez Koła.
3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.
4. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
6. Zarząd do prowadzenia spraw stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

Zarząd jest obowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym - finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 24

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu - w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego przez Prezesa członka Zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia może udzielić - osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura - pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu stowarzyszenia.

 

§ 25

Do zakresu działania Zarządu należy:

 • realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

 • określenie szczegółowych kierunków działania,

 • ustalanie budżetu i preliminarzy,

 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 • uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

 • podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

 • powoływanie Kół, komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

 • zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

 • organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

 • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),

 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

 • wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego stowarzyszenia,

 • opracowywanie i składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

 • występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów,

 • podejmowanie innych działań, nie zastrzeżonych dla innych władz.

Komisja Rewizyjna§ 26

1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

 

§ 27

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

 2. występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,

 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,

 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,

 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 28

 

1. Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę.

§ 29

W przypadkach określonych w § 27 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Majątek i fundusze§ 30

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

 

§ 31

1. źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

 • składki członkowskie i inne należności uchwalane przez Walne Zebranie Członków,

 • dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

 • dotacje,

 • dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych, darowizny, zapisy i spadki,

 • korzyści z ofiarności publicznej,

 • wpływy z działalności statutowej lub gospodarczej prowadzonej przez Stowarzyszenie.

2. środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 32

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób z Zarządu, w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest jeden podpis - Prezesa.Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia§ 33

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o zmianie nazwy lub rozwiązaniu stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 19 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Uchwalenie zmian w statucie wywiera skutki prawne od chwili ich podjęcia.
4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia na inne społeczne cele.
5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Przepisy przejściowe§ 34

1. Statut wchodzi w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu Rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.
2. Pierwsze Walne Zebranie Członków i wybór władz Stowarzyszenia zwołują członkowie - założyciele w ciągu 30 dni od uprawomocnienia się postanowienia Sądu Rejestrowego