Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
Absolwenci szkół ponadpodstawowych PDF Drukuj

 

 

I. Absolwenci szkół ponadpodstawowych – Stypendia pomostowe

Absolwenci szkół ponadpodstawowych, Studenci I roku studiów mogą ubiegać się o „stypendium pomostowe” dla studentów I roku państwowych szkół wyższych zameldowanych  na terenie Powiatu Człuchowskiego.
Roczne stypendium w 2024 r. wynosi  10 000,00 zł i jest przyznawane na okres 10 miesięcy. Stowarzyszenie rekomenduje i przyznaje stypendia wspólnie z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.

Osoby zainteresowane stypendiami studenci I roku studiów winny zapoznać się z Regulaminem stypendiów umieszczonym na stronie Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dotyczącej stypendiów pomostowych segment II link https://www.stypendia-pomostowe.pl/wp-content/uploads/2024/04/Regulamin-LOKALNE-NGO-XXIII-edycja-2023-2024.pdf

Warunkiem otrzymania rekomendacji jest złożenie w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Człuchów ul. Wojska Polskiego 5 I piętro pokój nr 12) w każdy poniedziałek i środę w godz. 9,00 do 13,00) i udokumentowania:

  1. są obywatelami polskimi, lub posiadają Kartę Polaka;
  2. ukończą liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia i zdadzą egzamin maturalny w 2024r ;
  3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. Mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  4. osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów  nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu;
  5. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2969 zł  brutto, w czerwcu 2024r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu  nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  6. posiadają rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w XXIII edycji PSP tj Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.

O stypendia w XXIII edycji PSP nie mogą ubiegać się kandydaci, którzy podejmą studia na kierunkach dla służb mundurowych

Podobnie jak w latach ubiegłych, wnioski o stypendium należy złożyć do FEP  on-line, w terminie od 9 lipca do 20 sierpnia 2024 r. do godziny 16,00. Harmonogram całego procesu, dostępny pod linkiem: https://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/stypendia-na-I-rok/terminarz/

Złożone wnioski wraz z załącznikami ww.  zostaną ocenione przez Komisję Stypendialną SWRPC rekomendującą kandydata.
Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami składa w siedzibie Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, od którego otrzymał rekomendację, w nieprzekraczalnym terminie do 30 sierpnia 2024 r.

Posiedzenie Komisji Stypendialnej SWRPC rekomendującej przyznanie stypendium pomostowego odbywa się 10 dni po upływie terminu na złożenie kompletu ww dokumentów.
FEP podpisuje ze stypendystą umowę, w której określa zasady i terminy wypłaty stypendiów.
Decyzja FEP jest przekazywana mailem lub oddzielnym pismem.II Stypendia naukowe i za osiągnięcia w sporcie przyznawane przez Powiatowy Fundusz Stypendialny.

Stypendia naukowe i za osiągnięcia sportowe przyznawane są zgodnie z regulaminem przyznawania tych stypendiów( na stronie Stowarzyszenia – stowarzyszenie.czluchow.org.pl), gdzie znajdują się również druki wniosków do wypełnienia.
Osoby zainteresowane otrzymaniem którymś  z tych stypendiów powinny złożyć wypełniony wniosek wraz załącznikami w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie  (Człuchów al. Wojska Polskiego 5 I piętro pokój nr 12) w terminie do 30 września br w każdy poniedziałek i środę w godzinach od 9.00 do 13.00. Prosimy o przestrzeganie terminów i kryteriów zamieszczonych w Regulaminach przyznawania stypendiów.
Złożone dokumenty zostaną ocenione przez Komisję Stypendialną. Lista osób, która otrzymała stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym i P.C.P.R.

Zarząd SWRPC