Regulamin Powiatowego Funduszu Stypendialnego PDF Drukuj

PREAMBUŁARegulamin określa zasady funkcjonowania Powiatowego Funduszu Stypendialnego Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego. Celem Powiatowego Funduszu Stypendialnego jest finansowa pomoc osobom stale zamieszkałym na terenie powiatu człuchowskiego, oraz uczęszczających do szkół prowadzonych przez Powiat Człuchowski.

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. W ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego, tworzy się wydzielony, celowy fundusz o nazwie Powiatowy Fundusz Stypendialny, zwany dalej Funduszem.
1.2. Fundusz działa na obszarze powiatu człuchowskiego.
1.3. Fundusz opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
1.4. Cele działania Powiatowego Funduszu Stypendialnego to:
1.4.1. promocja uczniów szczególnie uzdolnionych,
1.4.2. materialne wsparcie dla uczniów uzdolnionych,
1.4.3. kształtowanie świadomości za dobrą pracę - nagroda,
1.4.4. wykreowanie postawy stałego fundatora stypendium,
1.4.5. motywacja młodzieży do kontynuowania nauki.
1.5. Siedzibą Funduszu jest siedziba Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego tj. ul. Wojska Polskiego 5, 77-300 Człuchów.
1.6. Organami Powiatowego Funduszu Stypendialnego są: Komisja Stypendialna, Zarząd Stowarzyszenia.
1.7. Powiatowy Fundusz Stypendialny administrowany jest przez Zarząd Stowarzyszenia WRPC
1.8. Nadzór nad Powiatowym Funduszem Stypendialnym sprawuje Zarząd Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.
1.9. Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego tworzy jeden rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do dokonywania operacji finansowych Funduszu.
1.10. Obsługę biurową i księgową zapewni Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego.

 

2. Komisja Stypendialna.

 

2.1. Komisja Stypendialna powoływana jest przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek włodarzy poszczególnych gmin Powiatu Człuchowskiego  na okres 2 lat i składa się z 8 członków.
2.2. Członkowie Komisji Stypendialnej pełnią swoje funkcje społecznie.
2.3. Do zadań Komisji należy:
2.3.1. ocena wniosków o stypendium,
2.3.2. przyznawanie stypendiów,
2.4. W posiedzeniach Komisji Stypendialnej mogą uczestniczyć przedstawiciele rad pedagogicznych (ze szkół, z których pochodzą kandydaci na stypendystów), którzy mogą zgłaszać swoje opinie i sugestie.
2.5. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Stypendialnej członkowie dokonują wyboru spośród siebie Przewodniczącego Komisji.
2.6. Posiedzenia Komisji Stypendialnej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący.
2.7. Komisja Stypendialna dokonuje oceny wniosków o stypendium zgodnie z kryteriami ustalonymi i zawartymi w niniejszym regulaminie.
2.8. Komisja dokonuje oceny wniosków o stypendium posiadając prawo ich akceptowania lub odrzucania.
2.9. Komisja Stypendialna podejmuje decyzje o przyznaniu stypendiów lub wyborze złożonych aplikacji w drodze uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 jej członków. W przypadku równowagi głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
2.10. Uchwały Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
2.11. Uchwałę Komisji zatwierdza  Zarząd Stowarzyszenia.
2.12. Ocenę wniosków za szczególne osiągnięcia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

3. Osoby uprawnione do korzystania z pomocy Powiatowego Funduszu Stypendialnego.

 

3.1. Z powiatowego Funduszu Stypendialnego mogą korzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimanzjalnych oraz studenci, którzy spełniają następujące warunki:
3.1.1. zamieszkują stale na terenie powiatu człuchowskiego lub zamieszkują poza terenem powiatu lecz uczęszczają do szkół których organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski,
3.1.2.o stypendium naukowe ubiegać może się uczeń od klasy drugiej szkoły ponadgimnazjalnej (z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych) - który osiąga średnią ocen na ostatnim świadectwie szkolnym co najmniej 4,7 lub są finalistami olimpiady przedmiotowej lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe.


3.1.3. w przypadku absolwentów szkół ponadgimnazjalnych podejmujących naukę na studiach magisterskich i licencjackich, student I roku może ubiegać się o stypendium pomostowe zgodnie z regulaminem opracowanym przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi.
3.1.4. o stypendium za szczególne osiągnięcia w innych dziedzinach ubiegać się może każdy uczeń i student zamieszkujący Powiat Człuchowski lub uczący się w szkole której organem prowadzącym jest Powiat Człuchowski
3.2. Kandydatów na stypendystów mogą zgłaszać:
3.2.1. sam kandydat,
3.2.2. dyrektor szkoły, z której pochodzi uczeń,
3.2.3. dyrektor Domu Dziecka,
3.2.4. dyrektor Bursy Szkolnej,
3.2.5. indywidualny sponsor,
3.2.6. Rada Gminy, z której pochodzi kandydat na stypendystę.5. Warunki i tryb udzielania stypendiów z Powiatowego Funduszu Stypendialnego.

 

5.1. Złożone wnioski ocenia Komisja Stypendialna w terminie:

  • do 15 października wnioski o stypendia naukowe i za szczególne osiągnięcia,
  • do 25 sierpnia stypendia pomostowe

5.2. Zgłoszenia kandydata należy dokonać na formularzu Powiatowego Funduszu Stypendialnego w terminie określonym w odrębnej informacji na stronach Powiatowego Funduszu Stypendialnego

5.3. Ze stypendystą (pełnoletnim) lub rodzicem (opiekunem) podpisywana jest umowa określająca szczegółowy tryb wypłaty stypendium.6. Budżet Funduszu.

 

6.1. Kapitał Funduszu tworzony jest z wpłat i darowizn wnoszonych przez osoby fizyczne i prawne, krajowe i zagraniczne, instytucje krajowe i zagraniczne, organy administracji państwowej i samorządowej, z oprocentowania depozytów bankowych Funduszu, ze sprzedaży otrzymanych darów rzeczowych.
6.2. Przychody z oprocentowania depozytów bankowych Funduszu przeznaczone są na uzupełnienie kapitału Funduszu.